Terms and Conditions

You are here

1.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Тези Общи условия се прилагат при продажба на стоки от ГАРДЕНИТИ ООД, със седалище и адрес на управление: ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ 39, ЕИК BG201660883. наричан по-долу Продавач, на физически или юридически лица, наричани по-долу Купувач.

1.2. Общите условия представляват установени разпоредби, които уреждат отношенията между Продавача и Купувача по договор за продажба.

1.3. Общите условия пораждат правно действие между страните, след като:

1.3.1. Купувачът заяви писмено, че приема Общите условия, при които продава Продавачът;

1.3.2. Купувачът е знаел за Общите условия или е бил длъжен да се информира

1.4. Страните в поръчка договор, в приложение към такъв договор, в приемо-предавателен протокол, в оферта, и/или във фактура изготвена по образец на Продавача, и/или стокова разписка изготвена по образец на Продавача могат да уговарят помежду си и условия, различни от Общите условия. Тези условия се конкретизират в съответния писмен документ и имат действие само за конкретната продажба. В този случай, при несъответствие между уговореното от страните и Общите условия, има сила уговореното.

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА

2.1. Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача правото на собственост върху Стоката, описана в поръчка договор, в приложение към такъв договор, в оферта, в приемо-предавателен протокол и/или във фактура изготвена по образец на Продавача, и/или стокова разписка изготвена по образец на Продавача, срещу цена, която Купувачът се задължава да му заплати.

2.2. При сключване на договор за продажба, Купувачът се лигитимира със следните документи:

2.2.1. за физически лица – лична карта

2.2.2. за юридически лица и еднолични търговци - Регистрация по БУЛСТАТ

2.3. Офертите на Продавача следва да се разбират като подлежащи на изменение без уведомяване, освен ако изрично писмено не е договорено обратното.

2.4. Когато продажбата се извършва на база мостри, характеристиките на мострите не се считат за 100% гарантирани. Мострите се считат само за образци, показващи естеството и вида на стоките.

3. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Цената на Стоката се вписва в поръчка договор, в приложение към такъв договор, в оферта и/или в приемо-предавателен протокол, и/или във фактура изготвена по образец на Продавача, и/или стокова разписка изготвена по образец на Продавача въз основа на определените от Продавача цени на отделните видове стоки.

3.2. Ако в поръчка договор, в приложение към такъв договор, в приемо-предавателен протокол, в оферта, и/или във фактура изготвена по образец на Продавача, и/или стокова разписка изготвена по образец на Продавача изрично не е посочено друго, се приема, че цената на Стоката е с включен данък върху добавената стойност.

3.3. Дължимата цена се заплаща преди предаването на Стоката.

3.4. Уговорка за авансово или разсрочено плащане на цената е допустима само ако е изрично отразена в поръчка договор, в оферта, в приложение към такъв договор, в приемо-предавателен протокол, и/или във фактура изготвена по образец на Продавача, и/или стокова разписка изготвена по образец на Продавача.

3.5. Плащането на цената се извършва в брой в офиса на Продавача на адрес:

- гр. Пловдив, Бул. Освобождение 59

- или по банков път по посочена от Продавача банкова сметка.

3.6. Всички суми по договорени разсрочени плащания стават изискуеми веднага, ако за Купувача се открие производство по несъстоятелност, по ликвидация или по преобразуване.

3.7. Плащането по банков път се счита за извършено в деня на заверяването на банковата сметка на Продавача.

3.8. При плащане по банков път всички банкови разноски са за сметка на Купувача.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

4.1. Продавачът предава Стоката на Купувача съгласно Общите условия и уговореното в поръчка договор, в приложение към такъв договор, в оферта, в приемо-предавателен протокол, и/или във фактура изготвена по образец на Продавача, и/или стокова разписка изготвена по образец на Продавача.

4.2. Ако Купувачът е в забава за получаване или заплащане на стоката повече от 45 календарни дни след уведомление от страна на Продавача за готовност за доставка, то Купувачът може да се разпореди със стоката, както прецени, като задържи всички авансово заплатени суми от страна на Купувача.

4.3. Разноските, направени от Продавача във връзка с действия по предходната точка, са за сметка на Купувача.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

5.1. Купувачът е длъжен да изплати цената на Стоката в размера, по начина и в сроковете, определени в Общите условия или в поръчка договор, в приложение към такъв договор, в оферта, в приемо-предавателен протокол, и/или във фактура изготвена по образец на Продавача, и/или стокова разписка изготвена по образец на Продавача.

5.2. Купувачът е длъжен да получи Стоката.

5.3. Купувачът е длъжен да прегледа стоката при получаването й и ако не отговаря на изискванията, да уведоми незабавно Продавача. Ако Купувачът не направи това Стоката се смята за одобрена.

5.4. При скрити недостатъци на Стоката, съществували преди продажбата й. Купувачът има право:

- да иска тя да се замени с качествена стока

- да получи отстъпка от цената на рекламираната стока, която се съгласува с Продавача

5.5. Правото на Купувача по предходната точка се погасява с изтичането на 7 (седем) - дневен срок от предаването на Стоката.

6. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

6.1. Предаването на Стоката се извършва в склада или магазините на Продавача, освен ако не е договорено друго.

6.2. Може да се уговори предаване на Стоката на друго място или на превозвач, като в тези случаи рискът от погиването и повреждането й преминава върху Купувача от момента, в който Стоката напусне склада на Продавача.

6.3. Продавачът е длъжен да предаде Стоката в уговорения срок.

6.4. Ако Купувачът не се яви да получи Стоката в уговорения срок или след покана, ако срок не е уговорен, Продавачът може да развали договора, без да дава допълнителен срок.

6.5. Всички стоки, продадени и доставени от Продавача, остават собственост на Продавача до окончателното уреждане на всички финансови задължения на Купувача към Продавача.

7. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ПОСЛЕДИЦИ

7.1. Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не изпълнява свое задължение по него.

7.2 Ако КУПУВАЧЪТ  забави плащането на сумите повече от 7 /седем/ календарни дни след уведомление от страната на ПРОДАВАЧА за готовност за доставка, то той дължи неустойка на ПРОДАВАЧА в размер на 0.2 % от оставащото задължение без ДДС за всеки просрочен ден. При забава повече от 45 /четиридесет и пет/ дни ПРОДАВАЧЪТ има право да развали Договора, да задържи всички платени авансови суми и да се разпореди със стоката, както намери за добре, без право на претенции от страна на КУПУВАЧА.

7.3 Ако ПРОДАВАЧЪТ не достави стоката до 7 /седем/ календарни дни след изтичането на уговорения срок, то той дължи неустойка на КУПУВАЧА в размер на 0.2 % от стойността на недоставената стока без ДДС за всеки просрочен ден като сумата на неустойката не може да е повече от 10% от стойността на недоставената стока по Договора.

8. РЕКЛАМАЦИИ

8.1. Продавачът гарантира, че стоките предмет на продажба отговарят на стандартните спецификации на производителите и предоставените сертификати и декларации за съответствие.

8.2. Всякакви възражения от страна на Купувача по т.5.3 и 5.4 се правят в писмен вид.

8.3. ПРОДАВАЧЪТ поема гаранция за Продуктите предмет на настоящия Договор за срок от 2 /две/ години. Гаранцията започва да тече от момента на приемане на стоките от страна на КУПУВАЧА, удостоверено със следните документи – фактура и/или Приемо-предавателен протокол .

Гаранцията обхваща основните технически характеристики на стоката, дадени от производителя /явни външни дефекти, повреди по механизми и компоненти, пропуснат шев или подлепка/, но не и цели изделия.

ПРОДАВАЧЪТ има право да откаже гаранционно обслужване, когато е правен опит за ремонт, монтаж и демонтаж от неупълномощено лице, при неспазване условията на съхранение, при претоварване, удар или използване на стоката не по предназначение,  както и при дефекти възникнали от допустимо изхабяване в рамките на нормално използване.

Разходите за транспортиране на изделието, за ремонт и гаранционно обслужване, са изцяло за сметка на купувача.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Всички съобщения и уведомления между страните следва да бъдат в писмена форма. Писмената форма се счита спазена при съобщения по имейл или използване на някое друго техническо средство, съобщението от което може да се съхрани и има доказателства за неговото получаване.

9.2. Нищожността на клауза от Общите условия или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

9.3. Страните се задължават да не преотстъпват на трети лица информация, получена при или по повод сключването или изпълнението на договора.

9.4. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в Общите условия и в писмен договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред Компетентния Български Съд в гр. Пловдив.

9.5. Тези Общи условия се прилагат до изричното им отменяне или заменяне с други.